GÁZTERV.info
KAPCSOLAT

Általános Szolgáltatási Feltételek

Hatályos 2022.02.09-től visszavonásig.

1. Általános rendelkezések

Kérjük, figyelmesen olvassa el és ismerje meg a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmát, mielőtt megtekinti, használja a gazterv.info weboldalt (továbbiakban Weboldal), illetve Megrendelési igényt vagy ajánlatkérést ad le a Weboldal segítségével. Azzal, hogy megtekinti, használja a Weboldalt, magára nézve korlátozás nélkül elfogadja az alábbiakban olvasható Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat. Ha nem kívánja elfogadni az alábbiakban leírtakat, kérjük, függessze fel a Weboldal használatát!

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Weboldalon található űrlapokon, a Megrendelési igény vagy ajánlatkérés elküldésekor, a jelölő négyzet (checkbox) kipipálásával Ön teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat, különösen annak 5. és 6. pontját. Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy a telefonon vagy e-mailben leadott Megrendelési igénnyel is teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat.

A Weboldal az MFG Csoport Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) internetes honlapja, amelynek célja, hogy a látogatók általános információkat kapjanak a gáztervezéssel mint témával kapcsolatban, illetve hogy az Üzemeltetővel szerződött Mérnök partnerek szolgáltatásaival megismerkedjenek. Üzemeltető felhívja a látogatók és az Ügyfelek figyelmét, hogy saját vállalkozásának keretein belül tervezést, Mérnöki szolgáltatást nem végez, csak a közvetítőként működik közre az Ügyfél és a Mérnök között.

Üzemeltető adatai:
MFG Csoport Kft.
Levelezési cím, székhely: 1112 Budapest, Őrmezei út 29-37. B ép. G. lház 4/41.
Adószám: 25769470-1-43
Cégjegyzék szám: 01-09-288113
E-mail cím: info@gazterv.info
Telefonszám: 06-30-839-6259

2. Definíciók

  1. Mérnök: Üzemeltető szerződéses partnere, aki a Mérnöki szolgáltatást végzi, és azért teljes körűen felelős.
  2. Mérnöki szolgáltatás: a különböző – általában csak Mérnök által végezhető – munkák és szolgáltatások összefoglaló neve. A Mérnöki szolgáltatás egy vagy több feladatból, feladatrészből is állhat. Mérnöki szolgáltatások többek között, de nem kizárólagosan: gázterv készítés, hő- és áramlástechnikai méretezés, építészeti-műszaki tervezés, épületgépészeti tervezés, műszaki rajzolás, szakértés, műszaki számítások készítése, konzultáció, felmérés, stb., és egyéb kapcsolódó teendők.
  3. Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Üzemeltető közvetítésén keresztül Mérnöki szolgáltatást kíván igénybe venni, illetve, aki a Üzemeltető közvetítése által a Mérnökkel / Mérnökökkel megállapodást kötve Mérnöki szolgáltatást vesz igénybe.
  4. Megrendelési igény: az Ügyfél által kifejezett egyedi kérelem, amely valamely Mérnöki szolgáltatás igénybevételére irányul. A Megrendelési igény kifejezése történhet telefonon, e-mailben, vagy a Weboldalon keresztül. A Megrendelési igény Mérnök általi elfogadásával a Mérnök és az Ügyfél szerződéses kapcsolatba kerül.
  5. Weboldal: a http://gazterv.info domainen és aldomainjein található, a Üzemeltető által üzemeltetett weboldalak összessége.
  6. Egyedi Szerződés: az Ügyfél és a Mérnök között létrejött megállapodás, amely a Mérnöki szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételére és Mérnök általi elvégzésére irányul. Az Egyedi Szerződés formájára, tartalmára vonatkozóan jelen Általános Szolgáltatási Feltételek nem rendelkezik, az itt leírtak nem képezik annak részét. Az Egyedi Szerződés tartalmát, feltételeit, az Ügyfél és a Mérnök kölcsönös megegyezéssel állapítják meg egymás között, Üzemeltető részvétele nélkül.

3. A Weboldal tartalma

A Weboldalon található információk tájékoztatást hivatottak szolgálni. Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a feltüntetett információk pontosak és naprakészek legyenek, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Weboldal esetleges hibás tartalmának eredményeként előálló kárért vagy hátrányért. A Weboldal tartalma és a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések közötti esetleges ellentmondás esetén a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Üzemeltető fenntartja a jogot Weboldal tartalmának tetszőleges időpontban történő megváltoztatására. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal olyan okból, amelyért nem felelős, ideiglenesen elérhetetlenné válna. Üzemeltető a hozzáférést felfüggesztheti előzetes értesítés nélkül, karbantartási, vagy egyéb, rajta kívül álló okból is.

A Weboldal üzemeltetése során cookie-k (vagy más néven sütik) is alkalmazva vannak, e mellett a látogatók IP címe is eltárolásra kerülhet. A cookie egy kis fájl, ami akkor tárolódik el a számítógépén, amikor első alkalommal felkeres egy weboldalt. A cookie-k célja, hogy megjegyezzen bizonyos beállításokat, ezzel könnyítve az Ön legközelebbi visszatérésekor az adott weboldal böngészését. A weboldal az alábbi típusú cookie-kat használhatja: munkamenet (session) cookie, célzó- és hirdetési cookie, használatot elősegítő cookie, Google Analytics cookie, böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító cookie. Minden modern böngésző engedélyezi a cookie-k beállításának megváltoztatását illetve törlését, ezt Ön a böngészőjének beállításiban illetve a google.com vonatkozó oldalain tudja megtenni.

4. Árak, ajánlatok

A Weboldalon feltüntetett árak, információk nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak. Üzemeltető mindenkor fenntartja a jogot az árak megváltoztatására, egyedi árak és ajánlatok meghatározására, bizonyos Megrendelési igények indoklás nélküli elutasítására. A Weboldal nem minősül webshopnak, webáruháznak.

Üzemeltető - bár törekszik rá - nem tudja garantálni, hogy minden Megrendelési igény teljesítésre kerül, abban az esetben sem, ha az Ügyfél e-mailben visszaigazolást kapott. Természetesen a teljesítetlen Mérnöki szolgáltatásokért az Ügyfél díjfizetéssel nem tartozik. Üzletpolitikánk szerint az ingatlan tulajdonosa és az Ügyfél ugyanaz a természetes vagy jogi személy kell, hogy legyen. A nem saját tulajdonú ingatlanra vonatkozó tervezési megkeresések, Megrendelési igények visszautasításra kerülhetnek.

Árajánlatnak csak az e-mailben megküldött ajánlatok számítanak. Az ajánlatban megküldött díjaktól a Mérnök nem tér el. Kivételt jelent ez alól, ha az ajánlatadáshoz szükséges információk megadása során az Ügyfél félrevezető módon, vagy hiányosan informálja Üzemeltetőt, illetve Mérnököt. A Megrendelési igények indoklás nélküli elutasításának jogát Üzemeltető fenntartja, abban az esetben is, ha korábban árajánlat került kiküldésre az Ügyfél felé. A feltüntetett árak a Mérnöki szolgáltatásért fizetendő végösszegek, amelyek tartalmazzák az Áfát is. Egyes Mérnökök alanyi áfa mentes (0%) számlát bocsátanak ki az Ügyfél részére, a fizetendő díj ebben az esetben, az ajánlatban szereplő bruttó végösszeg.

5. Üzemeltető feladata

A Üzemeltető közvetítési tevékenységet végez, amelynek célja, hogy a Mérnök által megtörténjen a Mérnöki szolgáltatás az Ügyfél részére, illetve kölcsönös megegyezésük esetén létrejöjjön közöttük az Egyedi Szerződés. A Weboldalon feltüntetett Mérnöki szolgáltatást közvetlenül a Üzemeltető partnere, a Mérnök végzi az Ügyfél részére. Az Ügyfél a Mérnöki szolgáltatásért a Mérnök felé tartozik elszámolással, a köztük létrejött Egyedi Szerződésnek megfelelően. Üzemeltetőval szemben a Mérnöki szolgáltatással, így különösen, de nem kizárólagosan: a Mérnök tevékenységével, tevésével, nem tevésével, mulasztásával kapcsolatban igényt az Ügyfél nem érvényesíthet. Üzemeltető a Mérnöki szolgáltatással kapcsolatos bármiféle igényérvényesítési lehetőséget kizár, ezt az Ügyfél megérti és elfogadja.

Az ajánlatkérő, megrendelő, üzenetküldő űrlapokkal elküldött megkeresések, Megrendelési igények, és az erre Üzemeltetőtől érkezett válaszok nem minősülnek szerződéskötésnek. A Mérnöki szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötése a Mérnök és az Ügyfél között történik, általánosan a helyszíni konzultációkor. Az Egyedi Szerződés kizárólag az Ügyfél és Mérnök között jön létre, Üzemeltető az Ügyféllel nem köt Mérnöki szolgáltatásra vonatkozó szerződést, és nem tartozik felelősséggel a Mérnök által elvégzett szolgáltatásért.

6. Felelősség

Üzemeltető kizárólag a Mérnök Ügyfélhez való közvetítéséért felel. A Mérnököt terheli a felelősség a teljes Mérnöki szolgáltatás elvégzéséért, a Mérnöki szolgáltatással kapcsolatos jogkövetkezményekért, szavatossági, kártérítési igényekért, így különösen, de nem kizárólagosan a kirendelt Mérnököt terheli a felelősség a tervezési munka elvégzéséért, az Ügyféllel egyeztetett határidők betartásáért, annak szakmai színvonaláért, a jogszabályi előírások betartásáért. A szavatossági jogok, kártérítési követelések kizárólag a Mérnökkel szemben érvényesíthetőek. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mérnöki szolgáltatással kapcsolatban bármiféle igényérvényesítés kizárólag a Mérnökkel szemben lehetséges.

7. Panaszkezelés

Ha az Ügyfél a Mérnöki szolgáltatásra vonatkozóan panasszal kíván élni, azt közvetlenül a Mérnöknél teheti meg. Amennyiben a panasz a Mérnöknél nem nyer megoldást, vagy a megoldás nem kielégítő az Ügyfél számára, úgy Üzemeltetőnek is jelezheti. Üzemeltető jelzi a panaszt a Mérnök felé, ugyanakkor nem vállal felelősséget annak megoldására, mivel az Ügyfél és a Mérnök között létrejött Egyedi Szerződés tartalmát nem ismeri, és abban nem is érintett.

A Mérnök munkájára illetve a Mérnöki szolgáltatás szakmai tartalmára vonatkozóan az Ügyfél a Magyar Mérnöki Kamaránál is tehet panaszt.

Amennyiben az Ügyfél a hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősül, és fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el,

8. Elállás, felmondás

Az Ügyfél indoklás nélkül jogosult elállni a Megrendelési igénytől a helyszíni konzultációt megelőzően.

Miután a Mérnöki szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés az Ügyfél és a Mérnök között létrejött, az Ügyfél 14 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni a megkötött Egyedi Szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló Egyedi Szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha az Ügyfél kérte, hogy a felmondási határidőn belül (14 nap) kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén az Ügyfél köteles megtéríteni a Mérnök számára az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Mérnök visszatéríti az Ügyfél által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ha a Mérnöki szolgáltatás egészét teljesítette a Mérnök, az Ügyfél teljes díjfizetési kötelezettséggel tartozik, a Mérnök és az Ügyfél között létrejött Egyedi Szerződésnek megfelelően.

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Mérnöknek, vagy az info@gazterv.info e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a "Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet" 2. melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ha az Ügyfél eláll a Mérnök és az Ügyfél közötti Egyedi Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Mérnök visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

gazterv.info © 2017-2024 Minden jog fenntartva.